Tegenwind molens Daarle

Onlangs zijn de burgers van Hellendoorn opnieuw opgeschrikt door plannen van Reggewind voor het plaatsen van zeer hoge windturbines, dit keer treft het de bewoners van Daarle en Hoge Hexel. Zoals de gedragscode van de NWEA voorschrijft, worden de burgers opnieuw gevraagd om te beslissen of zij hiermee akkoord kunnen gaan. Ook nu weer draait de goed geoliede marketingmachine van het commerciële Reggewind op volle toeren, maar opnieuw worden de nadelen van windturbines in deze campagne door Reggewind gebagatelliseerd en de voordelen overdreven. Actiegroep Tegenwind Daarle maakt zich dan ook grote zorgen.

Het verontrust ons dat de burgers niet proactief worden geïnformeerd over de reden waarom er in dit gebied gekozen moet worden voor extreem hoge windturbines, de reëel te verwachten opbrengst van deze machines in deze windluwe regio en het werkelijke belang voor de initiatiefnemers. Op deze wijze kunnen de burgers geen feitelijk onderbouwd antwoord geven op de vraag; Zijn de lusten en lasten evenredig verdeeld?

Extreem hoge windturbines
De windturbines die in ons mooie natuurgebied zijn gepland, hebben een ashoogte van 145 meter. De totale hoogte inclusief wieken wordt ca. 235 meter. Iedere windturbine is net zo hoog als een flatgebouw van 81 verdiepingen. Wij willen het hier niet alleen hebben over de horizonvervuiling. Hoewel over smaak niet valt te twisten, de ontsierende gevolgen voor ons mooie landschap zijn evident. En dat tientallen kilometers ver.

Ook in de nacht door de veiligheidsverlichting.
De reden voor deze extreem hoge ashoogte is niet, zoals Reggewind ons ook in het businessplan voor windpark Lochter 3 wil doen geloven, dat er dientengevolge méér energie opgewekt kan worden en er dus minder turbines geplaatst hoeven te worden. Deze ashoogte is in onze regio noodzakelijk om dezelfde energie op te kunnen wekken als met windturbines met een reguliere ashoogte van 80 tot 100 meter in gebieden die niet windluw zijn.

Windluw
Ons mooie natuurgebied ligt qua windopbrengst namelijk in de minst gunstige regio van Nederland. Er is voor windluwe gebieden 35% meer subsidie beschikbaar. Voor Reggewind een voordeel. Voor Mecal (windturbineleverancier en onderdeel van Reggewind) betekent dit dat zij minimaal 45% hogere en duurdere windturbines mogen leveren. Meer omzet dus. Is Reggewind dan niet geïnteresseerd in het zo doelmatig mogelijk besteden van ons gemeenschapsgeld? Wij denken van niet. En wie kan ze dat kwalijk nemen. Reggewind is immers een commerciële instelling.

Vergoeding grondeigenaar
Nederland is nu eenmaal een dichtbevolkt land. Gezien de bekende overlast die windturbines veroorzaken, is het niet eenvoudig om grondeigenaren te vinden die hun land ter beschikking stellen. Door de werking van vraag en aanbod drijft dit de vergoeding aan de grondeigenaren op. Er worden hoge bedragen aan vergoeding betaald aan grondeigenaren die ondanks de nadelen toch hun grond ter beschikking willen stellen. Dit is de aanleiding van de plannen voor Energiepark Daarle. Een landeigenaar die een mogelijkheid ziet om een flink deel van de subsidietaart op zijn bankrekening te laten bijschrijven. In het plan voor Energiepark Daarle stelt de grondeigenaar een stuk land ter beschikking dat niet gelegen is nabij zijn woning. Ten koste van het woongenot van de buren strijkt hij de vorstelijke vergoeding voor de overlast van windturbines op. Naar onze mening geen voorbeeld van goed noaberschap.

Reële opbrengst
De berekening van de opbrengst die Reggewind in haar voorcalculatie presenteert trekken wij ook in twijfel. Wij twijfelen hieraan omdat ook bij eerder gerealiseerde projecten, de opbrengst vaak tegenviel. Het niet behalen van de voorgecalculeerde opbrengst wordt dan eenvoudig opgehangen aan het tegenvallende windaanbod. De initiatiefnemers geven geen garanties.
Om bij de betrokkenen het gevoel te wekken dat de windturbines ons voordeel gaat opleveren, wordt er een participatieplan aangeboden. Het rendement valt echter niet zelden zwaar tegen. De spreekwoordelijk worst die de belanghebbenden wordt voorgehouden blijkt achteraf een leeg worstenvelletje.

Onrust en verdeeldheid in de buurtgemeenschappen
Bij de proefballonnetjes die Reggewind eerder heeft opgelaten zijn de negatieve gevolgen en de reden waarom deze regio verre van ideaal is voor het plaatsen van windturbines herhaaldelijk en uitvoering besproken. Telkens weer zaait dit onzekerheid over de lusten en de lasten en de verdeling hiervan. Telkens weer komen we tot de conclusie dat de magere voordelen niet opwegen tegen de grote nadelen. Toch houdt dit Reggewind niet tegen om opnieuw het water te testen. Opnieuw zien we conflictsituaties en verdeeldheid in de anders zo hechte buurtgemeenschappen ontstaan. Verdeeldheid die in sommige gevallen blijvende gevolgen heeft. Het veroorzaken van die onrust moet voor eens en voor altijd STOPPEN!

Alternatieven
Ook wij zien het belang van de energietransitie in en zijn zeker niet tegen het opwekken van hernieuwbare energie. In haar “uitvoeringsprogramma nieuwe energie” van de provisie Overijssel zijn genoeg methoden aangegeven om de doelstellingen voor 2023 te realiseren. Laten wij de beschikbare subsidiepot zo doelmatig mogelijk besteden. Dit is gemeenschapsgeld dat ons moet helpen om dit prachtige land in schonere toestand door te kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de SDE opgeslokt wordt door commerciële partijen die niet geïnteresseerd zijn in het algemeen belang maar alleen het belang zien van hun eigen bedrijfsrendement?

Wij zijn Actiegroep Tegenwind Daarle. Wij gaan dit voorkomen!
Wij danken u voor uw aandacht en zijn gaarne bereid om ons standpunt nader toe te lichten.

Hoogachtend,
Namens Actiegroep Tegenwind Daarle.
https://www.facebook.com/geenwindmolensindaarle/